Artist

Avatar
Incarnations of Vishnu
Sanjoy Patra
Gurgaon, Haryana
Avatar
Chinnomasta
Sanjoy Patra
Gurgaon, Haryana
Avatar
Ardhonariswar
Sanjoy Patra
Gurgaon, Haryana